Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS 

TryIt Kft. (1116 Budapest, Sztregova u. 22-28., a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. TryIt Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.try-budapest.com címen.A TryIt Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról értesíti közönségét.Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írd meg nekünk, és kollégánk megválaszolja azt. A TryIt Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A TryIt Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A TryIt Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

1.1 FOGALMAK 

Személyes adatok:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármelyegyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

GDPR:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)

Info törvény

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 

TryIt Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.Felhívjuk a TryIt Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

TryIt Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról(Infotv.)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
  • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

2.1 SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS VÁSÁRLÓI ADATOK 

Az adatkezelés célja: a TryIt Kft. által nyújtott szolgáltatások vásárlása esetén a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, személyre szabott, célzott szolgáltatási csomag összeállítása, bankkártyás fizetés lehetővé tétele.

Az adatkezelés jogalapja: 

az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: 

azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, e-mail cím, telefonszám, érdeklődési körök, városlátogatási preferenciák, a vásárolt szolgáltatások / termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, IP cím, bankkártyás fizetés esetén mentett bankkártya adatai(tokenes kártyatárolás): száma, lejárati dátuma, CVV kódja, bankkártyán szereplő név

Az adatkezelés időtartama: 

a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: 

a vásárló nem kaphat névre szóló számlát; a vásárló számára nem valósul meg a várt mértékben a személyre szabott városjárás szolgáltatás.

2.2 MARKETING ÉS PIACKUTATÁS ADATBÁZIS 

2.2.1 Marketing adatbázis 

A direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a TryIt Kft. kezeli.

Az adatkezelés célja

üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása.Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése

A kezelt adatok köre: 

azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok). Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Adatfeldolgozó:

Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
TÁRHELY!
 
​az adatbázis tárolásával kapcsolatos feladatokellátása​
​A TryIt Kft. partner webügynöksége (az adatfeldolgozói feladatok ellátásának elkezdésekor pontosítandó)​
később pontosítandó
​a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatosfeladatok ellátása​
​A TryIt Kft. partner marketingügynöksége (az adatfeldolgozói feladatok ellátásának elkezdésekor pontosítandó)​
később pontosítandó
​a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatosfeladatok ellátása​

​Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:e-mail útján az info@try-budapest.com címen, továbbá postai úton TryIt Kft. 1116 Budapest, Sztregova utca 22-28. 4.em 11. címen. ​

2.2.2 Piackutatási célú adatbázis 

A piackutatásban érintett személyek adatait a TryIt Kft. kezeli.

Az adatkezelés célja

a piackutatás alanyainak nyilvántartása, szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása. Piackutatásban csak 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

A kezelt személyes adatok típusa

azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, a piackutatás során az érintett által szolgáltatott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama

az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

az érintett nem tud részt venni a piackutatásban

Adatfeldolgozó: 

Név
Székhely 
Adatfeldolgozói feladat
A TryIt Kft. partner webügynöksége (az adatfeldolgozói feladatok ellátásának elkezdésekor pontosítandó)​
később pontosítandó
​a piackutatási és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása​
​A TryIt Kft. partner marketingügynöksége (az adatfeldolgozói feladatok ellátásának elkezdésekor pontosítandó)​
később pontosítandó
​a piackutatási és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Rendszeresen történik anonim, az érintett azonosítására alkalmatlan módon megvalósuló piackutatás is. Ilyen esetekben az anonim adatfelvétel és elemzés tényéről külön tájékoztatjuk az adatot szolgáltató személyt. 

2.3 A TRY-BUDAPEST.COM ADATKEZELÉSEI 

Az Adatkezelő weboldalának tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az Adatkezelő logó és egyes Adatkezelő terméknevek az Adatkezelő kereskedelmi védjegyei.Az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni.Ezúton tájékoztatunk, hogy előfordulhat, hogy a weboldalon az Adatkezelőtől független változtatás történik, ezért – ha a törvény másként nem rendelkezik – az Adatkezelő semmilyen természetű garanciát nem vállal a weboldalra látogató előtt megjelenő weboldala pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor felülírja vagy elérhetőségüket megszüntesse.
Az Adatkezelő nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. 

2.3.1 A www.try-budapest.com szerver naplózása 

www.try-budapest.com weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja TryIt Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt5felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
www.try-budapest.com a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.google.com/maps címen elérhető szolgáltató.A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást 

2.3.2 Kutatás a try-budapest.com honlapon 

A TryIt Kft. a magasabb színvonalú kiszolgálás érdekében a www.try-budapest.com portálon felhasználói kutatást végezhet, felugró ablak (popup) segítségével.

Az adatkezelés célja

a honlapra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa

azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

Adatfeldolgozók: Név Székhely Adatfeldolgozói feladatA TryIt Kft. partner webügynöksége (az adatfeldolgozói feladatok ellátásának elkezdésekor pontosítandó)a kutatással kapcsolatos feladatok ellátásaA TryIt Kft. partner marketingügynöksége (az adatfeldolgozói feladatok ellátásának elkezdésekor pontosítandó)a kutatással kapcsolatos feladatok ellátása 

2.3.6 A Try:Budapest Facebook rajongói oldalán, Instagram oldalán, illetve Messengeren keresztül történő kommunikáció 

Az adatkezelés célja: a látogatók kommentjeinek, bejegyzéseinek, üzeneteinek (Messenger) megválaszolása.Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]. A kezelt adatok köre: a kommentelő, bejegyzést író, üzenetet küldő Facebook profil neve, egyéb, az üzenetben, bejegyzésben, kommentben szereplő személyes adat.Az adatkezelés időtartama:6− Kommentek, bejegyzések esetén az érintett hozzájárulásának a komment, bejegyzés törlésével történő visszavonásáig; − Üzenetek esetén öt év.Adatfeldolgozó: Név Székhely Adatfeldolgozói feladatCarbon GroupCommunication Kft.1025 Budapest,Törökvész út 3/a.social media oldalakon történő ügyfélkommunikáció kezelése 

2.4 KAPCSOLATFELVÉTEL 

2.4.1 TryIt Kft. ügyféllevelezése 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a try-budapest.com weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel. TryIt Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.Az adatkezelés célja: az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása, egymástól való megkülönböztetésük, visszakereshetőség biztosítása.Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az érdeklődők kérdéseinek megválaszolásához, egymástól való megkülönböztetésükhöz, a visszakereshetőséghez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont, és az üzenetekben megadott egyéb személyes adatok.Az adatkezelés időtartama: öt év.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja felvenni a kapcsolatot a TryIt Kft.-vel.Adatfeldolgozók: Név Székhely Adatfeldolgozói feladatTárhely.Eu Szolgáltató Kft.1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.Online tárhely biztosításaFirst VoiceSzolgáltató Kft.8060 Mór, Kert u. 18.A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása 

2.4.2 Jelentkezés álláshirdetésekre 

A www.try-budapest.com oldalon megadott e-mail címen lehetőség van állásra jelentkezni. A személyes adatok kezelője a TryIt Kft.7A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerőkiválasztási célból, valamint - kiválasztás esetén - a létesítendő munkaviszonnyal vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonnyal - beleértve az annak megkezdésével, előkészítésével - kapcsolatos információk közlésének, megosztásának céljából kezeli a megadott személyes adataidat.Az adatkezelés feltételeiről az alábbiakban tájékoztatunk:Az adatkezelés célja: TryIt Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel, valamint az e-mail cím tekintetében: felvétel vagy kiválasztás esetén a létesítendő munkaviszonnyal vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonnyal - beleértve az annak megkezdésével, előkészítésével - kapcsolatos információk közlése, megosztása a felvett, illetve kiválasztott foglalkoztatottakkal.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulásaA kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok. Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított egy év.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni a TryIt Kft. által közzétett állásajánlatokra, továbbá az e-mail cím tekintetében: a felvett, illetve kiválasztott érintett a létesítendő munkaviszonnyal vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonnyal - beleértve az annak megkezdésével, előkészítésével – kapcsolatosan nem kap hatékony információt.Adatfeldolgozók: Név Székhely Adatfeldolgozói feladatTárhely.Eu Szolgáltató Kft.1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 1214.Online tárhelybiztosítása

2.4.3 Ügyfél elégedettség mérés 

A TryIt Kft. számára kiemelten fontos, hogy vendégei a lehető legmagasabb színvonalú kiszolgálásban részesüljenek. Ennek érdekében szükségünk van vendégeink véleményére.Ennek érdekében alkalmanként online vagy offline kérdőívek kitöltésére kérjük a szolgáltatásainkat igénybe vevő vásárlókat.A kérdőív kitöltése során használt kódokat, illetve a válaszokat egy évig tárolja a rendszer, de ezek a személyazonosításra alkalmatlan, anonim adatok. Szintén nem teszi lehetővé a beazonosítást, hogy a rendszer tárolja a felmérés teljes időtartamát, a böngésző típusát és verzióját, valamint a kitöltésre használt eszköz típusát (okostelefon, számítógép, tablet).A megszokottól eltérő, visszaélésszerű válaszadási módszerek feltárására kézi módszerrel kerülhet sor. 

2.5 EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.A TryIt Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.A TryIt Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a TryIt Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

2. ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 

Név: TryIt Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Sztregova utca 22-28. 4.em 11.

Cégjegyzékszám: 01-09-353402

A bejegyzőbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27312304-2-43

Telefonszám: 06 30 752 1115

E-mail: info@try-budapest.com 

3. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. 

3.1 Tájékoztatáshoz való jog: 

Az érintett kérelmére TryIt Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

3.2 Az érintett hozzáféréséhez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A TryIt Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a TryIt Kft. elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 3. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

3.3 Helyesbítés joga: 

Az érintett kérheti TryIt Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

3.4 Törléshez való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a TryIt Kft.indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:− személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;− az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;− az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;− a személyes adatokat jogellenesen kezelték;− a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;− a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.10Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

3.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérésére a TryIt Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:− az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;−az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;−az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy−az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.A TryIt Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

3.6 Adathordozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

3.7 Tiltakozás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a TryIt Kft. nem kezeli. 

3.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

3.9 Visszavonás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

3.10 Eljárási szabályok: 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.TryIt Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez12lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

3.11 Kártérítés és sérelemdíj: 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség 

3.13 Bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. 

3.14 Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

4. SIMPLE PAY 

Tudomásul veszem, hogy a(z) TryIt Kft. (1116 Budapest, Sztregova u. 22-28.) adatkezelő által a(z) https://try-budapest.com/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnekaz OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, ország, irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

hu_HUHungarian
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram